Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Мярката “Подкрепа за ММСП”
18.12.2020г.

В сряда (16.12.) се проведе среща с НАП и Министерство на икономиката. На срещата се обсъди процедурата за новата безвъзмездна помощ за оперативни разходи, определен като процент от оборота - „Подкрепа чрез оборотни средства на ММСП засегнати от временните противоепидемични мерки“.   Процедурата ще стартира на 21.12.2020. Ще може да се кандидатства само 14 календарни дни. Заявленията ще се подават чрез платформата за електронни услуги на НАП само с регистриран електронен подпис. Това може да стане с електронния подпис на управителя (дружеството), на счетоводителя или на адвокат, като в последните случаи електронният подпис следва да се регистрира в НАП.    Мярката се прилага за търговци, които са преустановили или ограничили дейността си на основание Заповеди с №№ РД-01-655/13.11.2020 г. или РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.   В заявлението следва да се посочи оборотът за целия период от 2019, който съответства на периода от 2020 през, който дейността е била ограничена. В случай че дейността ви е ограничена със заповедта на Министъра на здравеопазването от 13.11.2020, то следва да посочите оборота от основна и допълнителна дейност, без ДДС, за периода 14.11.2019 – 21.12.2019.    Максималният размер на помощта е 150 000 лева.    В понеделник (21.12.2020) трябва а бъдат публикувани подробни указания на НАП.    Комуникацията с НАП ще се извършва по електронен път.    Екипът на Савов и Партньори може да помогне при:  • Попълване на заявление, което да се подаде от Вашия счетоводител или с наш електронен подпис на базата на пълномощно; • Отваряне на профил в системата ИСУН; • Асистенция в случай на допълнителни запитвания от НАП: • Подпомагане при отчитането на разходите чрез системата на ИСУН, включително преглед на допустими разходи, преглед на документите за отчитане и подаване чрез онлайн платформата.      Допустими кандидати са търговци с кодове на дейности:   • 85 „Образование“; • 88.91 „Дневни грижи за малки деца“; • 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“; • 90 „Артистична и творческа дейност“; • 91.02 „Дейност на музеи“; • 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“; • 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове • и резервати“; • 59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания; • 59.14 „Прожектиране на филми“; • 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“; • 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“; • 56 „Ресторантьорство“; • 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти; • 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“; • 68.32 Управление на недвижими имоти; • 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“.     Помощта за туристически оператори и агенти, както и за търговия се очаква да е в размер на 10 % от оборота на дружеството. Това ще бъде приложимо за предприятия с код на основна/ допълнителна  икономическа дейност съгласно КИД- 2008 на НСИ, както следва:   • 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации“;   • 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА: - 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“; - 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“; - 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“; - 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“; - 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии); - 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини); - 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики).