Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Покана за общо събрание - 9.03, 11.00 ч, сградата на Спорт Депо
18.02.2021г.

П О К А Н А 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел„БЪЛГАРСКА РИТЕЙЛ АСОЦИАЦИЯ“, ЕИК: 175704788 на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на БРА СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението, което ще се проведе на 09.03.2021 год. от 11.00 часа в гр.София, ул. Васил Радославов 6, Младост 4 Сграда Спорт Депо /зад Технополис/, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2018-2020г.;

2. Приемане на годишен финансов отчет за дейността за 2020г.;

3. Приемане на програма за дейността и проектобюджет на асоциацията за 2021г.;

4. Констатиране приемането на нови членове и отпадане на членове на асоциацията поради неплащане на членски внос;

5. Освобождаване и избор на нов Управителен съвет;

6. Разни.             

Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.13, ал.4 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Материалите във връзка със свикването и провеждането на общото събрание се предоставят на всеки член при поискване от УС.