Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация

Условия за членство

Начало | За нас | Условия за членство

Членове на Асоциацията могат да бъдат Редовни, Колективни и Асоциирани.

  • Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат български юридически лица, вписани в търговския регистър при Агенция по Вписванията и надлежно регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/, на които основен предмет на дейност е търговия на дребно в самостоятелен собствен или нает търговски обект, находящ се на територията на Република България.
  • Колективни членове на Асоциацията могат да бъдат български или чуждестранни браншови и други организации/сдружения със сходни: цели, средства за реализиране на целите и предмет на дейност.
  • Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица развиващи дейност, която не е пряко свързана с търговията на дребно, като например агентски, рекламни, спедиторски, куриерски, дизайнерски, научни, консултантски, правни, счетоводни и др. услуги, които лица споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос. Асоциираните членове имат право да участват в Общото събрание на сдружението само със съвещателен глас. Асоциираните членове нямат право да участват в управлението на Асоциацията.


Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет на Асоциацията въз основа на писмена молба, към която се прилага:

  • Удостоверение за вписване в Търговския Регистър издадено от Агенция по Вписванията;
  • Решение на компетентния орган за членство в Асоциацията;
  • Декларация, че кандидатът приема условията на този Устав;
  • Писмени препоръки от най-малко двама редовни членове на Асоциацията - ще важи от 2010 г.!!!


Устав БРА Банкови детайли