Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация

Права за ползване

Начало | Права за ползване

Този уебсайт е собственост на Българска Ритейл Асоциация. БРА има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление. С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Българска Ритейл Асоциация с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на Българска Ритейл Асоциация.

Връзки с други сайтове

Българска Ритейл Асоциация не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има връзки.

Отговорност

Българска Ритейл Асоциация поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Българска Ритейл Асоциация не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - Българска Ритейл Асоциация, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Българска Ритейл Асоциация не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.