Условия за членство

ВАЖНО!!! Предвид ситуацията и с цел още по-мощно обединение, БРА ще намали наполовина членският внос за нови членове на тази година както следва: -100лв годишно за обща квадратура до 200 м2 на фирмените магазини -150лв годишно за квадратура 201 - 500 м2 -250лв годишно за квадратура от 501 - 4.500 м2 -500лв годишно за квадратура над 4.501 м2
Членове на Асоциацията могат да бъдат Редовни, Колективни и Асоциирани.

  • Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат български юридически лица, вписани в търговския регистър при Агенция по Вписванията и надлежно регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/, на които основен предмет на дейност е търговия на дребно в самостоятелен собствен или нает търговски обект, находящ се на територията на Република България.
  • Колективни членове на Асоциацията могат да бъдат български или чуждестранни браншови и други организации/сдружения със сходни: цели, средства за реализиране на целите и предмет на дейност.
  • Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица развиващи дейност, която не е пряко свързана с търговията на дребно, като например агентски, рекламни, спедиторски, куриерски, дизайнерски, научни, консултантски, правни, счетоводни и др. услуги, които лица споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос. Асоциираните членове имат право да участват в Общото събрание на сдружението само със съвещателен глас. Асоциираните членове нямат право да участват в управлението на Асоциацията.


Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет на Асоциацията въз основа на писмена молба, а фактическото членство става след заплщане на съответният членски внос както следва. БРА не издава проформи или фактури, а аз сетоводен разход ще ви полужи сертификатът за членство, който издаваме след плучаване на плащането:

- до 200 м2 обща площ на фирмените магазини - 200 лева годишен членски внос за 2020 г, става 100 лв за нови членове до края на 2020 г
- 201 - 500 м2 - 300 лева, става 150 лв за нови членове до края на 2020 г
- 501 - 4.500 м2 - 500 лева, става 250 лв за нови членове до края на 2020 г
- Над 4.501 м2 - 1.000 лева, става 500 лв за нови членове до края на 2020 г
Банкови детайли:

Банка: ОББ
IBAN: BG59UBBS88881000595269
BIC: UBBSBGSF
Бенефициент: Българска Ритейл Асоциация

Прочетено: 1