Условия за членство

Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат български юридически лица, вписани в търговския регистър при Агенция по Вписванията и надлежно регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/, на които основен предмет на дейност е търговия на дребно в самостоятелен собствен или нает търговски обект, находящ се на територията на Република България. Необходимо е също така и заплащането на членският внос за съответната година, платим по банков път както следва:

Банка: СиБанк

IBAN: BG24BUIB98881029982100

BIC: BUIBBGSF

Бенефициент: Българска Ритейл Асоциация

Прочетено: 1