Покана за ОС на БРА, 27.02.2023

| Прочетено: 425  |  Фотогалерия

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА РИТЕЙЛ АСОЦИАЦИЯ“, ЕИК: 175704788 на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на БРА

СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете на сдружението, което ще се проведе на 27.02.2023 год. (понеделник) от 16.00 часа в гр.София, ул. Владайска река 8,

при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2021-2022г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за дейността за 2022г.;
  3. Приемане на програма за дейността и проектобюджет на асоциацията за 2023г.;
  4. Констатиране приемането на нови членове и отпадане на членове на асоциацията поради неплащане на членски внос;
  5. Освобождаване и избор на нов Управителен съвет;
  6. Промяна на Устава на Асоциацията
  7. Разни.

 

            Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.13,ал.4 от Устава на Сдружението събра­нието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Материалите във връзка със свикването и провеждането на общото събрание се предоставят на всеки член при поискване от УС.

Моля, потвърдете Вашето присъствие!

Фотогалерия